Kuulutused ajalehte

1

Väljaanne ja isik

2

Tüüp

3

Rubriik

4

Alamrubriik ja aeg

5

Kuulutus

6

Kontaktinfo

7

Tellimuse kinnitus
Abi
1. Kuulutuste ilmumine

Esmaspäevast reedeni enne kl 12 sisestatud reakuulutused ja surmateated avaldatakse järgmises ilmuvas ajalehes. Reedel peale kella 12 ning laupäeval ja pühapäeval sisestatud reakuulutused ja surmateated avaldatakse ülejärgmises ajalehes

Mälestuskuulutused ja õnnitluskuulutused avaldatakse kliendi poolt soovitud päeval (v.a siis kui ajaleht ei ilmu). Järgmisel ilmumispäeval avaldatakse kuulutus kui see on vormistatud eelmisel päeval enne kl 12. Mälestuskuulutus avaldatakse surma- või sünniaastapäevaks.

Kaastundeavaldused ilmuvad esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel.

Tänukuulutused ilmuvad Postimehes esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel ning maakonnalehtedes reakuulutusena kliendi poolt soovitud kuupäeval. Järgmisel ilmumispäeval avaldatakse kuulutus maakonnalehes kui see on vormistatud eelmisel päeval enne kl 12.

2. Juriidilised isikud peavad kuulutust veebis vormistades tasuma koheselt läbi internetipanga. Soovides tasuda arve alusel tuleb saata kuulutus vastava ajalehe klienditeeninduse meiliaadressile (info tel 666 2525).

3. Kasutatud asjade rubriigis ei ilmu kinnisvara, mootorsõidukite (mootorrattad, sõidukid) kuulutusi.

4. Kuulutuste avaldamisel lähtume reklaami- ja teistest seadustest ning kuulutaja kohustub järgima kõiki seadustest tulenevaid nõudeid (sealhulgas teiste isikute õigusi), lähtuma Postimees Grupp AS üldtingimustest. Kuulutaja vastutab kuulutusega seonduvate nõuete, kulu ja kahju eest, mis tekib Postimees Grupp AS-ile või teistele isikutele.

5. Toimetus jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata

6. Kuulutuse tekst kujundatakse vastavalt lehe stiilile

7. Leinakuulutuses kasutame soovi korral lahkunu fotot


KAASTUNDEAVALDUSTE JA SURMATEADETE VORMISTAMIST HÕLBUSTAVAD NÕUANDED
1. Kindlasti peab kuulutuses olema lahkunu täisnimi (ees- ja perekonnanimi). Erandiks on väikelapsed, kel ehk veel polegi nime – siis võib kasutada (paksus kirjas) sõnu pisipoeg või pisitütar või üksnes lapse eesnime, kui see on olemas.

2. Surmateade või kaastundeavaldus ei tohi olla anonüümne, alati peab olema märgitud, kes avaldab kaastunnet või teatab lahkumisest. Sobib näiteks Omaksed, Lesk, Leinavad omaksed, Lähedased, Perekond, Leinajad, Poeg Peeter lastega jne. Kuulutuses paigutub see muu teksti lõppu, pärast seda tuleb ainult ärasaatmisinfo (matus millal ja kus), kui seda soovitakse kirjutada või kui see on teada. Teates ei saa kasutada lauset Avaldame kaastunnet abikaasa Maiele ja lastele, sest surma tõttu abikaasata jäänud isik on lesk. Saab kirjutada Avaldame kaastunnet lesk Maiele (või ainult lesele) ja lastele; Maiele ja lastele või Maiele abikaasa ja lastele isa surma puhul.

3. Kui esitate kuulutuse veebikeskkonnas, siis palun kirjutage lahkunu nimi nimetavas käändes, lisades soovi korral sulgudesse, kuidas seda käänata. Kui lahkunu nimi paigutub tekstis lause keskele, tuleb seda käänata. Nimed käänduvad nagu tavalised põhisõnad (nt Põder-Põdra, Kütt-Küti, Kask-Kase). Kui te nime käänamist ei soovi, siis on võimalus tõsta nimi kõige ette (kuulutuse ülaossa) ning kogu ülejäänud tekst järelteksti lahtrisse.

4. Otsest pöördumist lahkunu poole saab lehes kasutada vaid salmiridades (nt Hoiame sind oma mälestustes, Puhka rahus), need read trükitakse kursiivkirjas. Muus tekstis kasutage lahkunust kõneldes ainsuse kolmandat pööret, näiteks Ta jääb meie mälestustesse erakordse inimesena. Otsest pöördumist võib kasutada leinajate või omaste poole pöördudes: Kallis Ants, oleme sinuga su leinas.

5. Palun vältige tekstilisi lühiühendusi Avaldame kaastunnet Antsule perega kalli isa surma puhul, sest lahkunu polnud kogu perele isa. Palun mõelge, kas soovite ära jätta sõna isa või sõna pere, või jätkake loetelu, kes inimene perele oli (nt isa, äia, vanaisa lahkumise puhul). On ka võimalus muuta sõnajärge: Avaldame kaastunnet Maile kalli isa ja perele Mati Kase lahkumise puhul.

6. Surmakuulutustes ei saa kasutada käibekeelt (nt trennikutid, kossutiim) ja inimeste hüüdnimesid (nt Efka, Jants).

7. Palun vältige topelttähendusi: ei sobi kirjutada traagilise hukkumise tõttu surnud, sest hukkumine on juba niigi traagiline. Kasutage korraga ühte, nt Mälestame hukkunud sõpra või Mälestame traagiliselt lahkunud sõpra.

8. Vältige keelendeid ootamatult lahkunud ja varalahkunud – kellegi lahkumine pole oodatud ja lähedaste jaoks on alati vara.